Cell: 348-3236309
Mail: brunoresta.14@gmail.com
Data di ordinazione: 18/09/1987